Nyhetsbrev juni 2008

Skrevet av Hans Petter Eriksen,  18.06.2008
Artikkelbilde

Nyhetsbrev fra Norsk Jockeyklub – Øvrevoll Galopp AS – Juni 2008


Vi er godt i gang med sesongen 2008. Etter de ti første løpsdagene er det spilt for 23 millioner på galopp mot 19 millioner i fjor. Det er en økning på 22 % sammenlignet med fjorårets sesong.
Vi har også en liten økning når det gjelder baneomsetningen.

Spillet i region Øvrevoll har også vist en hyggelig tendens. Pr uke 24 har totalomsetningen nådd 101 millioner mot 81 millioner i 2007. Det tilsvarer en økning på 25 %.
Totalt er det spilt på hest for 1,69 milliarder kroner så langt mot 1,36 milliarder til samme tid i fjor, en økning på 24 %.

Endringer i administrasjonen
I løpet av juni vil økonomiavdelingen bli flyttet til Hestesportens Hus på Bjerke. Ansvaret for bokføring av Øvrevollkonsernets regnskaper vil bli overtatt av Norsk Rikstoto fra samme dato. Gerd, Inger og Tonje vil bli ansatt i Rikstoto og de vil i første rekke arbeide med Øvrevolls regnskaper, men også gjøre andre regnskapsoppgaver. For våre kunder vil det ikke bli merkbare endringer i første omgang. De tre vil beholde nåværende telefonnumre som følger:
Gerd Eini Bakken – 22 95 62 16
Inger Skrede – 22 95 62 25 (hesteeierkonti)
Tonje Bjørnstad – 22 95 62 13

Sentralbordtjenesten
I løpet av kort tid vil vårt sentralbord bli betjent av Hestesportens Hus. Vi vil således ha felles sentralbord med Det Norske Travselskap, Bjerke Travbane og Norsk Rikstoto. Dette gjør vi for å kunne frigjøre arbeidskapasitet i administrasjonen. Det vil ikke bli endringer i nåværende telefonnumre bortsett fra at Liv Kristiansen som vil få nytt telefonnummer.

Ny nettside
Vi har nettopp lansert vår nye nettside som er et samarbeidsprosjekt med Norsk Rikstoto. Hensikten er at trav- og galoppsporten skal ha et ensartet uttrykk utad. Vi er selv meget fornøyd med designet og  den vil fortløpende bli oppgradert til alle funksjoner er på plass.

Norsk Jockeyklubs reglement
Vi har tidligere trykket nytt reglement hver gang det har skjedd endringer. Fra nå av vil reglementet kun bli publisert på vår nettside, og vil derfor alltid være oppdatert. Det kan også søkes på ord og uttrykk i reglementet ved hjelp av ”søk” knappen i nettleseren.

Arrangementer 
I forbindelse med L’Oreal Professionnel Norsk 1000 Guineas arrangerer vi ”Kvinnenes aften” torsdag 26. juni.  Det vil bli servert aperitif og tapas til alle gjester. Vi vedlegger invitasjon og minner om bindende påmelding til liv.kristiansen@rikstoto.no innen fredag 20. juni.
Torsdag 21. juni har vi besøk av Scanpix og Joh-System AS.

Terminlisten 2009
Arbeidet med neste års terminliste er i full gang. Øvrevoll er foreløpig satt opp med 36 løpsdager og med sesongstart 16. april og avslutning 3. desember. For øvrig er det ikke store foreslåtte endringer. Vi jobber med å få Nordisk V65 på Derbydagen 2009 men det er enda ikke avklart med Sverige. Det er også foreslått fire løpsdager på fredag ettermiddager i oktober.

Prosjektering ny stall
Styret har igangsatt prosjektering av ny stall på Øvrevoll. Den er tenkt planlagt der hvor den røde karantene-/sommerstallen står i dag. Saksbehandlingen i kommunen vil ta lang tid og dette gjøres slik at man kan ha en rammetillatelse klar, forhåpentligvis i løpet av våren 2009. Det er ikke tatt stilling til om stallen skal bygges. Dersom det blir behov gir rammetillatelsen en frist på tre år til å igangsette en eventuell bygging.

Forprosjekt vedrørende utnyttelse av hestegjødsel
Vi er i ferd med å igangsette et forprosjekt med bakgrunn i følgende:
Det er ca 170-180 hester til enhver tid i stallene på Øvrevoll. Hestene produserer tonnevis med gjødsel som gjennom naturlige prosesser omdannes til klimagasser der de lagres. Hesteeierne som leier stallplasser på Øvrevoll har i likhet med andre hesteeiere på Østlandet store utgifter forbundet med bortkjøring av hestegjødselen.
Fra 2009 blir det forbudt med deponi av avfall i Norge. Landets kommuner må gjennomgå sine avfallsløsninger og finne alternative løsninger.

Hestegjødsel inneholder verdifull bioenergi som i kontrollerte omgivelser kan utnyttes og dermed bidra positivt til reduksjon av klimagassutslipp, hvis energien erstatter bruk av fossile energibærere. Det er flere kjente og utprøvde teknologier som kan benyttes for å utnytte denne bioenergien, men teknologivalget må være tilpasset både lokale driftsforhold (utslippsrestriksjoner, lovverk, tilgjengelig areal, klima med mer) og behov for sluttprodukt (varme, elektrisitet, brenselsbriketter osv.).

Dette prosjektet er et forslag til forprosjekt for å vurdere nærmere de muligheter og begrensninger som finnes i utnyttelsen av hestegjødsel som en ressurs ved Øvrevoll Veddeløpsbane.

Forprosjektet vil vurdere både ressurstilgangen og bruksmuligheter i tillegg til arealbehov. Det kan være aktuelt å beskrive Bærum kommunes holdninger, samt vurdere juridiske rammebetingelser og definere potensielle økonomiske bidragsytere. Et kostnadsoverslag basert på estimerte kostnader skal utarbeides som grunnlag for en søknad om økonomisk støtte.

Forslag til videre arbeid vil være et av resultatene av denne undersøkelsen.
Forprosjektet utføres av ingeniør Aud Krogh Skaugen.

Søknad om midler til opprusting av Sherryhaugen
Øvrevoll har sendt en søknad til Norsk Rikstoto om midler til opprusting av Sherryhaugen. Stedet trenger sårt en ansiktsløfting. I og med at Sherryhaugen er åpen 363 dager i året, er dette en prioritert oppgave. Forhåpentligvis vil søknaden bli behandlet i løpet av sommeren.

Graving i stallveien
Onsdag og torsdag denne uken (uke 25) vil det bli foretatt graving i stallveien fra Ytongstallen mot Soltun. Årsakens til gravingen er at vi skal sette opp veibelysning og legge ned tv-kabler.

Generalforsamling
Onsdag 28. mai ble det avholdt generalforsamling i Norsk Jockeyklub.
Etter valgene fikk styrene følgende sammensetning:

Norsk Jockeyklub
Styreleder   Rolf Sæther – gjenvalgt
Nestleder   Nils Petter Gill – ikke på valg
Styremedlem   Marina Lie – gjenvalgt
Styremedlem   Søren Pedersen – ikke på valg
Styremedlem   Jostein Skare – ikke på valg
Varamedlem   Helle C Lauvstad – gjenvalgt
Varamedlem    Elisabeth Vergara – gjenvalgt
Varamedlem   Thomas Gjelsås – ny
Øvrevoll Hesteierforening Leif Spørck 
Øvrevoll Trenerforening  Sven Erik Lilja
Norsk Forening for Fullblodsavl Tom E Kjeseth
Norsk Amatørrytterklubb Nils Ø Dieseth

Øvrevoll Galopp AS
Styreleder   Bjørn Jacobsen – gjenvalgt
Styremedlem   Roar Hoel – ikke på valg
Styremedlem   Severin Langvad – gjenvalgt
Styremedlem   Bjørn Nitschke – ikke på valg
Varamedlem   Anne Petterøe – gjenvalgt

AS Øvrevoll Veddeløpsbane
Styreleder   Bjørn Håberg – gjenvalgt
Styremedlem   Pete Buraas – ikke på valg
Styremedlem   Terje Finnbråten – ikke på valg
Styremedlem   Søren Pedersen – ny
Styremedlem   Ragnar Wormdahl – ikke på valg

Restaurant i hovedtribunen
Vi minner om at La Familia pizzarestaurant holder til i hovedtribunen.
Den er åpen hver dag fra kl 15.00 til 21.00 og etter hver løpsdag. De leverer også ”take away”.
Telefon 67 14 10 07. www.la-familia.no

Hans Petter Eriksen
Adm dir


www.ovrevoll.no
Postboks 134 – 1332 Østerås
Tlf 22 95 62 00 – Fax – 22 95 62 62