Veiledning vedr. midlertidig innførsel av hest til Norge

24.02.2011
Artikkelbilde

1)    Hesten må helt ut eies av en fysisk person(er) eller juridisk person (firma), bosatt eller etablert i et land utenfor Norge.
Hvis eier er en juridisk person i utlandet må denne ha en representant også bosatt i utlandet.

2)    Hesten må ikke lånes eller leies ut i Norge.

3)    Eier må ha til hensikt å returnere hesten til utførselslandet.

4)    Hesten må kunne identifiseres ved utførsel innen reisen påbegynnes.5)    Innførselsdokumenter

 

i)     Tolldeklarasjon
Hest som skal settes i trening hos norsk trener skal tollekspederes (ikke carnet).
Toll kr 5000 må deponeres, evt gis bankgaranti for, på grensen.
Merverdiavgift (25% av hestens verdi samt tollbeløpet), er det opptil tollvesenet i hvert tilfelle å avgjøre om dette må deponeres/garanteres for.
Toll og mva kan søkes tilbakebetalt når hesten føres ut av landet igjen innen et år.

 

ii)    ATA-carnet
Carnet er et sikkerhetsdokument for toll og avgifter, samtidig som det erstatter inn- og utførselsdeklarasjonene.

Hest som skal gå løp i Norge i en kortere periode kan tas inn på carnet, den skal da være meldt til løp.

Hest kan ikke innføres/utføres på carnet i avlsøyemed.

6)    Ved ankomst oversendes tolldeklarasjon/carnet umiddelbart til Norsk Jockeyklub sammen med hestepass stemplet av utenlandsk galopp-organisasjon samt registreringssøknad med avtegn.

7)    Kopi av deklarasjon/carnet og pass arkiveres i Norsk Jockeyklub.

8)    Hvis hesten senere blir importert sendes tolldeklarasjonen umiddelbart til Norsk Jockeyklub.

----------------------------

Innregistrering i Norsk Jockeyklub

NB!

Det utenlandske eierskapet registreres i Norsk Jockeyklub og hesten innregistreres på vanlig måte. Firmaattest skal medfølge hvis det er et utenlandsk firma som eier hesten.

Øvrevoll januar 2011

TOLLPARAGRAFER:
Hjemmelen i tolloven (21.12.2007 nr. 119) for de ulike tilfellene av midlertidig tollfri innførsel
(mot depositum eller annen sikkerhetsstillelse) finnes i kap. 6:

- hest som innføres for konkurranser av internasjonal karakter; § 6-2 første ledd bokstav d
- hest som innføres for veterinærbehandling; § 6-3
- hest som innføres for trening; § 6-3
- hest som innføres for avlsformål, § 6-2 første ledd bokstav h

Tilsvarende fritak innrømmes også for merverdiavgiften, jf. merverdiavgiftsloven (19.06.2009 nr. 58) § 7-2 annet ledd