Nyhetsbrev 5. mars 2014

05.03.2014
Artikkelbilde

Byggeprosjektet
3. februar ble 16 leiligheter i prosjektet Øvrevollkollen lagt ut for salg. I den første salgsrunden ble 11 leiligheter solgt for 95,7 millioner kroner. Det betyr at vi igangsetter bygging og forventer byggestart i løpet av forsommeren. Anbudsfristen er satt til 10. mars og det er fire entreprenører som kommer med anbud.  Forventet byggetid er 15 måneder. Rivningen av Stallkroen Restaurant er allerede i gang og også den gamle VG boden vil bli revet nå.
 
Med bakgrunn i dette fortsetter vi nå arbeidet med å planlegge nytt vektrom med kontorer til Den Lavere Voldgiftsrett, veterinær og lege. Sekretariatet vil fremdeles huse administrasjonen, men vil etter hvert bli rustet opp. Vi har også igangsatt arkitekt for å se på mulighetene for en generell oppjustering av hovedtribunen slik at den blir mer brukervennlig.
De aktive vil etterhvert bli trukket inn planleggingen av de nye fasilitetene på området.
 
Økonomi
Dessverre hadde Norsk Rikstoto en nedgang i spillet totalt i 2013 på nærmere 105 millioner kroner sammenlignet med 2012. I hovedsak var det omsetningen i V75 spillet som sviktet med en nedgang på over 11 %. Dette var en medvirkende årsak til at hestesporten fikk mindre i overføringer enn forventet i 2013.
Når det gjelder omsetning på galopp hadde vi i fjor en positiv utvikling med en økning i spill mot egne arrangementer på nesten 14 millioner eller 18 % sammenlignet med 2013. I hovedsak skyldtes dette en overgang fra V5 til V65 spill samt en økning i spill fra utlandet.
 
Som en konsekvens av nedgangen i totalomsetningen vil norsk galoppsport, på lik linje med travet, få reduserte overføringer fra Norsk Rikstoto i 2014. Slik det ser ut nå ender vi opp med ca. 1,5 millioner mindre enn i 2013. Sammenlignet med toppåret i 2009 får vi 6,5 millioner mindre i 2014 og det er en betydelig reduksjon. For å klare dette må vi dessverre redusere utgiftene. Med bakgrunn i egenkapital situasjonen i Øvrevoll systemet, anser styret det helt nødvendig å kunne framvise et budsjett med overskudd. Derfor har administrasjonen jobbet aktivt med å redusere kostnadene i inneværende år, men vi kommer ikke unna reduksjoner også i overføringen til sporten.
Så langt er det besluttet å redusere styrehonorarene med 10 %. Det er vedtatt å ikke gi lønnsøkninger til administrasjonen i 2014 og i tillegg vil premiene bli redusert med i underkant av 7 %. Det gjelder både i hovedløpene samt i de vanlige løpene.     
Overføringene til norsk oppdrett vil bli opprettholdt på dagens nivå. Vi vil også redusere transporttilskuddet. I 2014 vil det ikke bli utbetalt transporttilskudd til norsk- og utenlandsk trente hester som starter i vanlige løp i juni, juli og august.

De øvrige månedene vil det som tidligere ikke bli utbetalt tilskudd dersom hesten vinner kr 10.000 eller mer.
 
Vedlikehold
Vi jobber med planer om å få fjernet overgangen på gressbanen på publikumsiden før sesongstart. Vi vurderer nå hvordan dette skal løses, men uansett vil det bli slutt på all kjøring over gressbanen på oppløpssiden.
Vi skal også drenere gressbanen ved utgangen av nordre sving og et stykke oppover langsiden da dette har vist seg å være problemområder ved mye nedbør.
 
 
Sherryhaugen og arrangementer
1. mai overtar ny driver på Sherryhaugen og i samarbeid med vedkommende jobbes det med flere arrangementer på løpsdager. Det som er klart så langt er Vårmønstring for sportsbiler 11. mai og vår årlige stallrunde lørdag 5. april. I tillegg skal det i mai avholdes et stort arrangement for fjorårets Folkehest eiere.
 
 
Kurs - seminar
Norsk Jockeyklub og Øvrevoll Galopp AS avholder lørdag 7. mars et skandinavisk voldgiftsseminar. Representanter fra voldgiftsrettene på Täby, Jägersro og Klampenborg samt fra Øvrevoll skal diskutere blant annet hvordan man behandler og straffer «sjenering med overlegg» som er noe vi har sett mer av i den siste tiden. Det vil bli diskutert flere aktuelle temaer på møtet.
28. mars er det klart for amatørtrenerkurs som avholdes på Øvrevoll. Frist for påmelding er 21. mars.
 
 
HMS arbeid – Arbeidstilsynet
Som mange har registrert har fire trenere på Øvrevoll hatt tilsyn av arbeidstilsynet.  
I den anledning ble det publisert en artikkel på TV2.no skrevet av en sensasjons hungrig journalist som også tydeligvis mangler nødvendig kunnskap om det han skriver om. Når det gjelder artikler som dette, er det dessverre blitt slik at det ikke er viktig å være etterrettelig men å finne den vinklingen som skaper mest oppmerksomhet.
I henhold til rapportene fra tilsynet framkommer det at tilsynet vurderer å gi pålegg når det gjelder følgende saker, dersom de ikke er rettet opp innen den gitte fristen:
-       Arbeidsavtalene med de ansatte må inneholde bestemmelse om overtidsarbeid
-       Beskrivelse av hvordan arbeidstiden i bedriften registreres
-       Oversikt over den tid arbeidstaker har stått til arbeidsgivers disposisjon
-       Opplæring må foregå på arbeidstakerens språk
 
Øvrevoll Galopp AS er veldig fornøyd med at Arbeidstilsynet har hatt tilsyn på Øvrevoll og vi er overbevist om at våre trenere retter opp de nevnte mangler innen gitte frister.
Øvrevoll Galopp har bistått og vil fortsette å bistå våre trenere slik at vi sammen kan skape et godt og sikkert miljø for alle på Øvrevoll, det være seg for arbeidsgivere, arbeidstakere og amatørryttere.
Dessverre har enkelte gått ut i sosiale medier med påstander som er tatt helt ut av luften når det gjelder denne saken. Det kan kanskje være på tide for enkelte å tenke før man skriver selv om jeg skjønner at det kan være vanskelig.
 
 
Viktige reglementsendringer 2014
 
485) Den Lavere Voldgiftsrett må være fulltallig (tre) ved forhandlingene for at avgjørelser skal være gyldige. Avgjørelser blir truffet med alminnelig flertall.
Forhandlingene for Den Lavere Voldgiftsrett foregår muntlig. Voldgiftsrettens forhandlinger og undersøkelser ledes av dens formann.
Avgjørelsen skal om mulig meddeles partene umiddelbart etter at avgjørelsen er truffet.
Avgjørelser truffet i forbindelse med løp, bekjentgjøres ved oppslag på resultattavlene, og offentliggjøres i Norsk Jockeyklubs Kalender.
Før Den Lavere Voldgiftsrett avgjør en sak, skal partene ha anledning til å uttale seg. Hvis en part etter gjentatte innkallelser unnlater å møte, kan Den Lavere Voldgiftsrett avgjøre saken uten at vedkommende har uttalt seg.
 
Regl. pkt. 485
Nytt tillegg:
Den Lavere Voldgiftsrett avgjør selv om andre relevante personer skal avhøres i saken.
 
 
489d)
Inndragning av rytterlisens på inntil 12 dager. Rideforbud iverksettes fra den 9. dag regnet f.o.m. dagen etter at straffen er idømt.
 
Regl. Pkt. 489d
Ny ordlyd:
Inndragning av rytterlisens på inntil 12 aktuelle løpsdager for vedkommende rytter.
Rideforbud iverksettes fra den 14. dagen regnet f.o.m. dagen etter straffen er idømt.
 
Dette er en samordning av regler i Skandinavia.
 
 
369) Blinkers er tillatt for å hindre hesten i å se tilbake eller til siden. Bruk av blinkers skal meddeles arrangørbanen samtidig med starterklæring for vedkommende løp. Dette skal bekjentgjøres. Hjelpemidler som medfører begrensning i hestens synsfelt til siden eller bakover under hele eller deler av løpet er å betrakte som blinkers.
 
Regl. Pkt. 369
Endring - delvis ny tekst:
Blinkers, sideskinn og fleksibel blinkers er tillatt for å hindre hesten i å se tilbake eller til siden. Bruk av disse tre hjelpemidlene skal meddeles når hesten starterklæres. Alle hjelpemidler som medfører begrensning i hestens synsfelt til siden eller bakover under hele eller deler av løpet er å betrakte som blinkers, sideskinn eller fleksible blinkers.
 
Blinkers, sideskinn eller fleksibel blinkers skal bæres av hesten i paddock. Det er ikke tillatt å sette på hesten hjelpemidler etter at hesten har forlatt paddocken.
 
Samordning av Skandinaviske regler.
 
++
 
388) Etter beskjed fra løpslederen skal paddocksjefen gi signal til oppsitting og utridning til løpsbanen. Rytter må ha bena i stigbøylene under ridning til start.
 
Regl. Pkt. 388
Endring:
Etter beskjed fra løpslederen skal paddocksjefen gi signal til oppsitting og utridning til startsted / løpsbane. Rytter må ha bena i stigbøylene under ridning til startstedet. Dette gjelder også etter målpassering og under ridning til avsalingsplass
 
Skandinavisk samordning av sikkerhetsmessige årsaker.
 
 
450) Etter avsluttet løp skal rytterne straks og uten unødvendig opphold ri:
a) vinneren til banens spesielle vinnerpaddock,
b) annen- og tredjehesten til spesielt markerte plasser,
c) øvrige til stallområdet.
På de nevnte avsperrede områder skal avsitting og avsadling finne sted, hvoretter rytterne straks skal begi seg til vektrommet for å la seg veie inn.
 
Regl. Pkt. 450
Endring:
Etter avsluttet løp skal rytterne straks og uten unødvendig opphold ri med bena i bøylene til
a)    Vinneren til banens spesielle vinnerpaddock ……. osv.
 
Program   
Vi vil også i år trykke program i fire farger til alle løpsdager.
I tillegg vil programmet ligge på vår nettside som tidligere.
Nytt av året er at programmet vil koste kr 15.00 og vil kun være tilgjengelig på Sherryhaugen og i totolukene på løpsdager.
 
Terminlisten
Årets galoppsesong starter skjærtorsdag 17. april og det er planlagt 34 løpsdager med sesongavslutning fredag 28. november. Årets første stordag er som vanlig lørdag 17. mai med åpning av gressbanen og tre hovedløp på programmet henholdsvis Semb Hovedgård Hoppeløp (L), Forsommerløp for treåringer og Øvrevoll Mile Cup.
Ellers i Skandinavia starter Jägersro sesongen 6. april, Täby Galopp 9. april og   «norske» Klampenborg er i gang 26. april. Så vidt vi har erfart blir det løp også i Gøteborg i 2014 og sesongstart der er fastsatt til 1. juni.
 
Da ønsker vi alle en flott og vellykket galoppsesong  2014.
 
 
 
Hans Petter Eriksen
Adm dir
www.ovrevoll.no
Postboks 134
1332 Østerås
Tlf 22 95 62 00
Fax 22 95 62 62