Informasjon om totalisatoravgiften

12.12.2018
Artikkelbilde
Foto: www.stortinget.no

Norsk Jockeyklub konstaterer med stor tilfredshet at en bred koalisjon på Stortinget er enige om en merknad vedrørende neste års statsbudsjett.

I merknaden påpekes og bekreftes det at totalisatoravgiften er konkurransehemmende, og den ber regjeringen gjøre en vurdering og komme tilbake til Stortinget. 

Merknaden følger nedenfor. 

 

7.1 Kap. 5576 Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet

Post 71 (behandles i finanskomiteen) 

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre merker seg at tortalisatoravgiften som skulle gå til å styrke hestesporten, hesteholdet og norsk hesteavl, i dag ikke har noen sektorpolitiske formål. 

Flertallet viser til Oslo Economics rapport «Evaluering av Norsk Tippings og Norsk Rikstotos organisering og praksis» som ble overrakt statsråd Skei Grande i juli 2018. Flertallet merker seg at et av punktene i denne rapporten omtaler totalisatoravgiften. Rapporten konkluderer med at en ny innretning av totalisatoravgiften..

«.. vil kunne gi andre insentiver med hensyn til å øke tilbakebetalingsandelen i Norsk Rikstoto sine spill, som igjen vil kunne styrke kanaliseringsevnen i spillene. En ny innretning av totalisatoravgiften vil også kunne styrke de økonomiske rammebetingelsene innenfor hestesporten mer generelt. Det kan igjen ha betydning for attraktiviteten i det å avle og trene hester til konkurranser. Et aktivt miljø for hestesport fremstår som en sentral forutsetning for kanaliseringspotensialet for Norsk Rikstoto.»

Rapporten påpeker og bekrefter også at totalisatoravgiften er konkurransehemmende. Flertallet ber derfor regjeringen gjøre en vurdering av selve tortalisatoravgiften og innretningen av denne, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet viser til sitt alternative statsbudsjett for 2019 hvor avgiften er foreslått fjernet.