Import av hest, også midlertidige

Dersom du skal importere en hest fra utlandet skal følgende sendes inn til Norsk Jockeyklub v. Marianne Ek:

- Pass

- Registreringsskjema for importert hest

- Kopi av kvittering for betalt moms.

  

Relevante skjemaer for import av hest finner du nederst på siden.

  

  

Har du spørsmål, kontakt Marianne Ek 22956202

 Veiledning vedr. midlertidig innførsel av hest til Norge

1)    Hesten må helt ut eies av en fysisk person(er) eller juridisk person (firma), bosatt eller etablert i et land utenfor Norge.
Hvis eier er en juridisk person i utlandet må denne ha en representant også bosatt i utlandet.

2)    Hesten må ikke lånes eller leies ut i Norge.

3)    Eier må ha til hensikt å returnere hesten til utførselslandet.

4)    Hesten må kunne identifiseres ved utførsel innen reisen påbegynnes.

5)    Innførselsdokumenter

 

i)     Tolldeklarasjon
Hest som skal settes i trening hos norsk trener skal tollekspederes (ikke carnet).
Toll kr 5000 må deponeres, evt gis bankgaranti for, på grensen.
Merverdiavgift (25% av hestens verdi samt tollbeløpet), er det opptil tollvesenet i hvert tilfelle å avgjøre om dette må deponeres/garanteres for.
Toll og mva kan søkes tilbakebetalt når hesten føres ut av landet igjen innen et år.

 

ii)    ATA-carnet
Carnet er et sikkerhetsdokument for toll og avgifter, samtidig som det erstatter inn- og utførselsdeklarasjonene.

Hest som skal gå løp i Norge i en kortere periode kan tas inn på carnet, den skal da være meldt til løp.

Hest kan ikke innføres/utføres på carnet i avlsøyemed.

6)    Ved ankomst oversendes tolldeklarasjon/carnet umiddelbart til Norsk Jockeyklub sammen med hestepass stemplet av utenlandsk galopp-organisasjon samt registreringssøknad med avtegn.

7)    Kopi av deklarasjon/carnet og pass arkiveres i Norsk Jockeyklub.

8)    Hvis hesten senere blir importert sendes tolldeklarasjonen umiddelbart til Norsk Jockeyklub.

----------------------------

Innregistrering i Norsk Jockeyklub

NB!

Det utenlandske eierskapet registreres i Norsk Jockeyklub og hesten innregistreres på vanlig måte. Firmaattest skal medfølge hvis det er et utenlandsk firma som eier hesten.

Øvrevoll januar 2011

TOLLPARAGRAFER:
Hjemmelen i tolloven (21.12.2007 nr. 119) for de ulike tilfellene av midlertidig tollfri innførsel
(mot depositum eller annen sikkerhetsstillelse) finnes i kap. 6:

- hest som innføres for konkurranser av internasjonal karakter; § 6-2 første ledd bokstav d
- hest som innføres for veterinærbehandling; § 6-3
- hest som innføres for trening; § 6-3
- hest som innføres for avlsformål, § 6-2 første ledd bokstav h

Tilsvarende fritak innrømmes også for merverdiavgiften, jf. merverdiavgiftsloven (19.06.2009 nr. 58) § 7-2 annet ledd

 

 

Proformafakturamal-norsk-eksport.pdf
Søknad ved gjeninnførsel av tidligere registrert hest.pdf
SJEKKLISTE FOR IMPORTHEST.pdf
FritakSelvskyldnerskjema.pdf
Reg side 2 fylles ut av veterinaer.pdf
Registreringsoknad for importert hest.pdf