Hesteforsk – økt visualisering og samfunnsøkonomiske effekter av hestenæringen

27.03.2023
Artikkelbilde

Hvor stor er hestens verdiskapning i Norge? Fredag 31. mars sendes det ut en spørreundersøkelse for alle som driver med hest i Norge. Prosjektet «Hestforsk» trenger dine svar for å skape et nytt og godt datagrunnlag for å vise de samfunnsøkonomiske effektene av hestenæringen.

Mange mennesker jobber med hest, for eksempel profesjonelle travtrenere, rideinstruktører og hovslagere. Hest er også hobby for mange, og hobby-hestehold er en del av grunnlaget for hesterelatert næring som fôrprodusenter, trenere, veterinærer og utstyrsleverandører. Men hvilket omfang har dette? Hvor viktig er hestenæringen? Hvor mye brukes på kjøp av utstyr og tjenester knyttet til hesteholdet? Det er ikke lett å beregne og derfor vil prosjektet «Hestforsk» spørre hesteeiere og andre som driver med hesteaktiviteter om akkurat dette.

Prosjektet har utviklet to spørreundersøkelser:

1. Spørreundersøkelse rettet mot alle som driver med hest: Denne undersøkelsen er rettet mot alle som driver med hest/hesteaktivitet, både på fulltid og fritid. Undersøkelsen er delt i to versjoner, der den ene er for de som eier eller dekker kostnader knyttet til hesteholdet, og den andre er for hesteinteresserte.

2. Spørreundersøkelse rettet mot bedrifter: Denne undersøkelsen er rettet mot næringsdrivende i hestesporten og de som driver eller eier virksomhet som er koblet mot hest (enkeltpersonsforetak, aksjeselskap, kommune/fylke eller lignende). Aktuelle målgrupper er profesjonelle trav- og/eller galopptrenere, avls- og hingsttestasjoner, rideskoler, hest i turistnæring, hest i terapi også videre.

 

Alle som holder på med hestesport i Norge inviteres til å delta. Selv om den andre undersøkelsen kun er rettet mot de som er næringsdrivende, så presiseres det at prosjektet gjerne ønsker svar fra denne målgruppen også i den første undersøkelse. Undersøkelsene etterspør ulik informasjon, og det er derfor relevant for bedriftseiere/leder å også svare på den første undersøkelse.

Prosjektet «Hesteforsk» «Hesteforsk»-prosjektet har som mål å skape/gi økt forståelse og visualisering av samfunnsøkonomiske effekter av hestenæringen. Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Norge og Sverige, ledet av Grete Stokstad ved Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Tobias Heldt ved Högskolan i Dalarna. Fra Norge er Norsk Hestesenter ved Cecilie Gaarder Skaug og Det Norske Travselskap (DNT) ved Marius Lundstein representert i referansegruppen til prosjektet.

Bakgrunnen for prosjektet er behov for oppdatert statistikk og kunnskap om den regionale og nasjonale økonomiske betydningen av hestesektoren i Norge og Sverige. Prosjektet deles inn i to hovedområder:

Hestenæringen i sifre: Hensikten med dette arbeidet er å vise den økonomiske betydningen av hestesektoren, ved å samle informasjon om hva det koster å eie, stelle og benytte hest til ulike hesteaktiviteter. Sverige har allerede en slik modell, som skal oppdateres i dette prosjektet. Når vi lager en slik modell i Norge kan vi sammenligne betydningen av hestesektoren både mellom landene, og mellom områder i Norge (se https://hastnaringen-i-siffror.se/).

Suksessfaktorer: Prosjektet vil undersøke suksessfaktorer og utfordringer for hesterelaterte bedrifter, både mellom regioner og mellom Norge og Sverige. Derfor vil det sendes ut spørreundersøkelse til bedrifter med hesterelaterte aktiviteter i begge landene. I tillegg vil det gjøres en analyse av økonomiske data for et mindre utvalg bedrifter.

 

Totalt sett vil prosjektet bidra til å vise hestesektorens samfunnsøkonomiske betydning. For å få et godt datagrunnlag er prosjektet imidlertid helt avhengig av hele hestesportens deltakelse med innrapportering av informasjon!

Siden 2009 har Norge hatt et samarbeid med Sverige om hesteforskning gjennom Stiftelsen Hästforskning. Årlig tildeles det 20 millioner kroner til forskning på hest, henholdsvis 8 millioner kroner fra Norge og 12 millioner kroner fra Sverige. Fra norsk side kommer den finansielle støtten fra 3

 

Norsk Hestesenter, Norges Forskningsråd og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. Prosjektet «Hesteforsk» er finansiert via disse midlene.

Hvorfor er det viktig at du deltar? I arbeidet med hestesportens rammevilkår i Norge er det viktig å ha oppdatert informasjon om den verdiskapningen hesten bidrar med. Et eksempel på dette er hestesportens organisasjoners arbeid opp mot politikere og byråkrater for bedrede rammevilkår for hestenæringen. For å skaffe et så riktig datagrunnlag som mulig er det viktig å få registrert informasjon fra alle som holder på med hest, enten du er næringsdrivende eller har det som hobby. Alle som holder på med hest, på tvers av grener i hestesporten, oppfordres derfor til å delta i undersøkelsene.

Lenker til undersøkelsene publiseres 31. mars Undersøkelsene vil publiseres og sendes ut via hestesportens organisasjoner fredag 31. mars. Som et utgangspunkt vil undersøkelsen våre åpen for svar en måned fremover. Prosjektet planlegger å presentere resultater i løpet av høsten 2023.