Import av hest, også midlertidige

Dersom du skal importere en hest fra utlandet skal følgende sendes inn til Norsk Galopp v. Marianne Ek:

- Pass

- Registreringsskjema for importert hest

- Avtegn utført av veterinær

- Kopi av kvittering for betalt moms. (tolldeklarasjon 8-4)

 

søknad om eksport må sendes landet hesten kommer fra.

 

 

  

Relevante skjemaer for import av hest finner du nederst på siden.

  

  

Har du spørsmål, kontakt marianne.ek@norskgalopp.no  22956202

 Veiledning vedr. midlertidig innførsel av hest til Norge

1)    Hesten må helt ut eies av en fysisk person(er) eller juridisk person (firma), bosatt eller etablert i et land utenfor Norge.
Hvis eier er en juridisk person i utlandet må denne ha en representant også bosatt i utlandet.

2)    Hesten må ikke selges, lånes eller leies ut i Norge.

3)    Eier må ha til hensikt å returnere hesten til utførselslandet.

4)    Hesten må kunne identifiseres ved utførsel innen reisen påbegynnes.

5)    Innførselsdokumenter

 

i)     Tolldeklarasjon
Hest som skal settes i trening hos norsk trener skal tollekspederes (ikke carnet).
Toll kr 5000 må deponeres, evt gis bankgaranti for, på grensen.

For hester født i EU kan dette unngårs ved å ha med Skjema EUR-1
Merverdiavgift (25% av hestens verdi samt tollbeløpet), er det opptil tollvesenet i hvert tilfelle å avgjøre om dette må deponeres/garanteres for. (dette er fritatt for hester ført i EU, men da må de ha med skjema EUR 1 når de kommer til grensen)
Toll og mva kan søkes tilbakebetalt når hesten føres ut av landet igjen innen et år.

 

ii)    ATA-carnet
Carnet er et sikkerhetsdokument for toll og avgifter, samtidig som det erstatter inn- og utførselsdeklarasjonene.

 

Dette kan ikke brukes på hester som er midlertidig innført i Norge.

Hest som skal gå løp i Norge i en kortere periode kan tas inn på carnet, den skal da være meldt til løp.

Hest kan ikke innføres/utføres på carnet i avlsøyemed.

6)    Ved ankomst oversendes tolldeklarasjon/carnet umiddelbart til Norsk Galopp sammen med hestepass og registreringssøknad med avtegn.

7)    Kopi av deklarasjon arkiveres hos Norsk Galopp.

8)    Hvis hesten senere blir importert sendes den nye tolldeklarasjonen umiddelbart til Norsk Galopp

----------------------------

Innregistrering hos Norsk Galopp

NB!

Det utenlandske eierskapet registreres i Norsk Jockeyklub og hesten innregistreres på vanlig måte. Firmaattest skal medfølge hvis det er et utenlandsk firma som eier hesten.

Øvrevoll  2024

TOLLPARAGRAFER:
Hjemmelen i tolloven (21.12.2007 nr. 119) for de ulike tilfellene av midlertidig tollfri innførsel
(mot depositum eller annen sikkerhetsstillelse) finnes i kap. 6:

- hest som innføres for konkurranser av internasjonal karakter; § 6-2 første ledd bokstav d
- hest som innføres for veterinærbehandling; § 6-3
- hest som innføres for trening; § 6-3
- hest som innføres for avlsformål, § 6-2 første ledd bokstav h

Tilsvarende fritak innrømmes også for merverdiavgiften, jf. merverdiavgiftsloven (19.06.2009 nr. 58) § 7-2 annet ledd

Proformafakturamal-norsk-eksport.pdf
Søknad ved gjeninnførsel av tidligere registrert hest.pdf
FritakSelvskyldnerskjema.pdf
Reg side 2 fylles ut av veterinaer.pdf
Registreringsoknad import.digital.NG.pdf